W wielu miastach Polski w centrach miast wprowadzone są strefy płatnego parkowania, a nawet zakazu wjazdu dla ruchu kołowego. Pojazdów samochodowych wciąż przybywa, a możliwości budowania parkingów w ścisłych centrach miast ulegają wyczerpaniu. Rodzące się z tego powodu problemy skłaniają włodarzy do wprowadzania ograniczeń poprzez ustanawiania miejsc, w których parkowanie jest odpłatne. Zabieg taki pozwala na uporządkowanie ruchu oraz organizację możliwości pozostawiania samochodów w najbardziej zatłoczonych miejscach miasta. Jednocześnie miasta pozyskują w ten sposób pieniądze na budowanie bezpłatnych parkingów, zlokalizowanych blisko centrum, tak by można było się do niego dostać piechotą lub dogodna komunikacją publiczną.

Pomysł na wprowadzenie strefy płatnego parkowania zrodził się również w naszym mieście. Aby mógł zostać zrealizowany konieczne jest przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych w postaci uchwał Rady Miasta Tarnobrzega. Przepisy te określałyby położenie wspomnianych stref oraz cennik opłat za parkowanie w ich obszarze, ale również sposób pobierania opłat.

Poniżej przedstawiamy rozwiązanie proponowane przez magistrat. Naszym celem jest  poinformowanie o nich mieszkańców. Propozycje te z pewnością rozbudzą ożywione dyskusje wśród społeczności Tarnobrzega. Wszystkie opinie o prezentowanych rozwiązaniach można będzie od najbliższego poniedziałku, tj, 3 lutego 2020 roku przesyłać do magistratu za pomocą specjalnie opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega formularza. Dostępny on będzie dla mieszkańców przez kolejne 5 dni, do piątku 7 lutego 2020 roku.

Swoje uwagi będzie można wnieść również osobiście, w specjalnie uruchomionym punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w budynku Straży Miejskiej, przy ul. Mickiewicza 7a, gdzie we wtorek i środę (4 i 5 lutego 2020 roku), w godzinach 13.00-19.00, dyżurował będzie komendant straży miejskiej.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Obszar strefy

Strefa płatnego parkowania zlokalizowana ma zostać na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych na ulicach:

 • 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Waryńskiego);
 • Dominikańska (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Sandomierskiej);
 • Tadeusza Kościuszki (od ul. Dominikańskiej do parkingu przy Pl. Dra Antoniego Surowieckiego);
 • Dr Olgi Lilien (na całej długości);
 • Adama Mickiewicza (od Placu Bartosza Głowackiego do skrzyżowania z ul. Sokolą);
 • Sandomierska (od skrzyżowania z ul. Dominikańską do Placu Bartosza Głowackiego);
 • Henryka Sienkiewicza (od ul. Szerokiej do Ronda Solidarności);
 • Sokola (od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego);
 • Szeroka (na całej długości);
 • Plac Generała Grota Roweckiego;
 • Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza).

Obszar strefy płatnego parkowania prezentuje poniższa mapka:

Opłaty

Opłaty za postój w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania pobierany byłyby od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.30 do 17.30.

W strefie płatnego parkowania wprowadzone zostałyby stawki opłaty za postój pojazdów
w wysokości:

 • 1,00 zł - pierwsze pół godziny parkowania,
 • 3,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania,
 • 3,60 zł - za drugą godzinę parkowania,
 • 4,20 zł - za trzecią godzinę parkowania,
 • 3,00 zł - za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,

Możliwe byłyby abonamentowej:

 • 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden pojazd,
 • 50,00 zł - za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – roczna za jeden pojazd,

Opłaty za postój uiszczane byłyby z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Zerowa stawka

Wprowadzona zostałyby również zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych. Taka stawka dotyczyłaby:

 • osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
 • służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe,
 • służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,

Kary

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobierany byłyby opłaty dodatkowe w wysokości:

 • 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju;
 • 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;
 • 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).

Opłatę dodatkową należałoby uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

PARKINGI POZA DROGAMI PUBLICZNYMI

Parkingi

Opłata wprowadzona zostałaby również za parkowanie na terenie miasta Tarnobrzega, na wyznaczonych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg znajdujących się poza drogą publiczną:

 • Plac Bartosza Głowackiego – działki 445/1, 445/2 oraz wydzielona część działki 448/5;
 • ul. Tadeusza Kościuszki – wydzielona część działki 419/1;
 • Parking przy ul. Józefa Piłsudskiego – działki 2062/1, 2058/3, 2067/2, wydzielona część działki 2067/4,

Lokalizację płatnych parkingów przedstawia poniższa mapka:

Opłaty

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych pobierane byłyby od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.30 do 17.30

Stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych wynosiłyby:

 • 1,00 zł - pierwsze pół godziny parkowania,
 • 3,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania,
 • 3,60 zł - za drugą godzinę parkowania,
 • 4,20 zł - za trzecią godzinę parkowania,
 • 3,00 zł - za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,

Wprowadzone zostałyby również opłaty abonamentowe:

 • 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden pojazd,
 • 50,00 zł - za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – roczna za jeden pojazd,

Opłaty za postój uiszczane byłyby z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Zerowa stawka

Wprowadzona zostałaby zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych dla:

 • osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 110) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
 • służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe,
 • służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,

Kary

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobierane byłyby opłaty dodatkowe w wysokości:

 • 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju;
 • 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;
 • 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).

Opłatę dodatkową należałoby uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

 parkingi strefa

W mieście zawiązuje się Tarnobrzeska Rada Kobiet. Będzie to zespół doradczo – konsultacyjny prezydenta miasta w sprawach społeczno – kulturalnych, a także dotyczących zdrowia wśród kobiet mieszkających w gminie Tarnobrzeg.

Zarządzeniem nr 11/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Tarnobrzeskiej Rady Kobiet ustalony został skład osobowy Rady.  Wprawdzie ta miała liczyć od 17 do 21 pań, jednak w związku ze zgłoszoną większą liczbą kandydatek prezydent miasta Tarnobrzega odstąpił od górnego limitu składu osobowego i postanowił, że Rada w najbliższej kadencji będzie liczyła 24 członkiń. Kadencja Rady potrwa 2 lata. Termin pierwszego posiedzenia Rady został wyznaczony na 3 lutego 2020 r.  Dopiero wtedy też poznamy regulamin Rady Kobiet, a także zadania, jakie to gremium przed sobą stawia.

Skład pierwszej kadencji Rady Kobiet tworzą:

 1. Sławomira Olszewska,
 2. Grażyna Urbańska,
 3. Justyna Uchańska,
 4. Bożena Nowak,
 5. Halina Zimoląg – Dojka,
 6. Dorota Wyrzykowska – Pycior,
 7. Anna Kapica – Soodak,
 8. Anna Godlewska,
 9.  Anna Świątek,
 10. Renata Serwin,
 11. Grażyna Warzyńska,
 12. Wiesława Serafin,
 13. Marta Kopeć – Bitner,
 14. Beata Grzywacz,
 15. Katarzyna Paluch,
 16. Iwona Dybus – Grosicka,
 17. Elżbieta Piejko,
 18. Beata Góra,
 19. Monika Stępień,
 20. Renata Mroczek,
 21. Julia Dominik – Słomka,
 22. Edyta Potańska,
 23. Grażyna Potańska,
 24. Małgorzata Zych.

Jaki był rok 2019 w liczbach? Mieszkańców miasta ubyło, czy przybyło? Czy chętnie stawaliśmy na ślubnym kobiercu, jakie imiona najchętniej nadawaliśmy dzieciom?

Liczba mieszkańców miasta Tarnobrzega na dzień 31.12.2019 r. wynosiła dokładnie 46 445 osób, a w tym samym czasie rok wcześniej 46 922 osób.  Trochę nas niej, jednak dobrym prognostykiem są dane ze szpitala. W ciągu całego 2019 roku w Tarnobrzeskim szpitalu przyszło na świat 774 dzieci. Dla porównania, w roku 2018 urodziło się u nas 631 maluszków.

A jakie imiona najczęściej nadawali tarnobrzeżanie w roku 2019 swym pociechom? Wśród dziewczynek królowały:  Zuzanna, Zofia, Lena, Maja. Chłopcom najczęściej dawano na imię Antoni, Jan, Jakub, Franciszek.

W roku 2019 zawarto więcej niż w 2018 małżeństw. W roku minionym miłość i wierność ślubowało sobie 221 par, z tego 117 to były śluby konkordatowe. Rok wczesnej w związek małżeński wstąpiło 186 par, z tego 110 wzięło ślub konkordatowy.

Niestety, tendencja wzrostowa wystąpiła także w zgonach. Tu na statystyki wpływ ma jednak tarnobrzeskie hospicjum, które przyjmuje pacjentów także spoza Tarnobrzega. W roku 2019 odnotowano w Tarnobrzegu 614 zgonów, a rok wcześniej 538.

Coraz więcej też na naszych drogach samochodów. Najczęściej tarnobrzeżanie kupowali auta używane, ale z Polski, wzrosła też liczba aut nowych. Znacznie spadła liczba aut używanych sprowadzanych z zagranicy. A jak wygląda to w liczbach? W roku 2019 w Tarnobrzegu zarejestrowano łącznie 3626 samochodów, rok wcześniej 3591. Nowych aut w roku 2019 zarejestrowano 286, dokładnie 40 więcej niż rok wcześniej. Samochodów używanych z Polski w roku minionym zarejestrowano 1895, czyli dokładnie 126 więcej niż w 2018 r. (1769). Aut używanych sprowadzonych z zagranicy zarejestrowano 1445, a w roku 2018 – 1576, czyli 131 mniej.

Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, tu sytuacja jest constans. Wprawdzie w 2019 zarejestrowano nieco mniej niż rok wcześniej nowych podmiotów, ale też mniej firm wyrejestrowano. W roku 2019 zarejestrowano bowiem 182 podmioty, a wyrejestrowano 120. Dla porównania, w roku 2018 zarejestrowano 211, ale wyrejestrowano 133.

muzeum PPS 823x365Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego walczy o miejsce wśród 100 najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce! Turystyczną TOP listę tworzy Program 1 Polskiego Radia. Głosujmy!

Radiowa Jedynka wraz ze swymi słuchaczami tworzy wyjątkową listę najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych turystycznych miejsc w naszym kraju. Historycznych, przyrodniczych i miejsc przyjaznych rodzinie. Wśród nadesłanych do rozgłośni i wyróżnionych przez organizatora plebiscytu zgłoszeń znalazło się tarnobrzeskie Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Muzeum Siarkowe walczy o miejsce na Turystycznej Liście przebojów PL w kategorii „natura”. Teraz wszystko w rękach internautów. Ilość oddanych przez internautów głosów na wyróżnione przez jury zgłoszenie będzie decydowała o pozycji na Turystycznej Liście Przebojów. Zawalczmy o miejsce na podium!  Głosowanie trwa do 31 stycznia.

Miejscem przeprowadzania plebiscytu jest strona internetowa (www.tlp.polskieradio.pl).  Informacje dotyczące plebiscytu, m.in. prezentacja wyróżnionych zgłoszeń oraz najnowsze notowania,  podawane są na antenie Programu 1 Polskiego Radia w audycji „Cztery Pory Roku”. Pierwsze notowanie już 10 stycznia.

Aby zagłosować na wybraną turystyczną atrakcję wystarczy jedno kliknięcie. Swój głos można oczywiście uzasadnić, co przez organizatorów premiowane jest możliwością uzyskania nagrody. Wybierane będą najbardziej kreatywne uzasadnienia.

Całe 3300 g i 55 cm długości szczęścia! Jaś Flis jest pierwszym tarnobrzeżaninem urodzonym w 2020 roku. Przywitał nas mocnym, zdrowym krzykiem!

To był wyjątkowy Sylwester dla Anny i Macieja Flisów. – Dosłownie za pięć dwunasta wszystko się zaczęło. Zamiast noworocznych życzeń był stres, bieg po samochód, jazda do szpitala. O godz. 13.20 w pierwszy dzień nowego roku synek był już z nami – wspomina wciąż rozemocjonowany i szczęśliwy świeżo upieczony tato.

Jaś, tak bowiem ma na imię pierwszy w tym roku tarnobrzeżanin, dostał 10 punktów w skali Apgar, jest zdrowym, pięknym chłopcem. To pierwsze dziecko państwa Flisów. – To niesamowite przeżycie, gdy zostaje się ojcem. Jestem bardzo szczęśliwy, jestem dumny z żony, która dzielnie znosiła całą ciążę, poród. Zaczął się nowy etap w naszym życiu. Teraz uczymy się powoli nowej roli, jesteśmy rodzicami – dodaje pan Maciej.

Tradycyjnie, do szpitala z gratulacjami dla rodziców, życzeniami i upominkami dla pierwszego mieszkańca Tarnobrzega zawitał prezydent miasta. – Niech synek rośnie zdrowy, niech będzie szczęśliwy. Państwo już wyglądacie na szczęśliwych. Tego rodzinnego szczęścia Wam życzę. Dzieci to prawdziwe szczęście. Im więcej dzieci wokół, tym radośniej. Nic tak nie cieszy, jak śmiech dziecka, a nawet taki zdrowy krzyk, jaki dziś Jasio nam prezentuje – mówił Dariusz Bożek prezydent Tarnobrzega podczas wizyty w szpitalu. Na pożegnanie zaprosił całą trójkę państwa Flisów do Urzędu Miasta za rok. - Niech Jaś się pokaże, jak pięknie rośnie.

Dziękujemy personelowi oddziału położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu za umożliwienie odwiedzenia pierwszego tarnobrzeżanina i jego rodziców, a właścicielkom sklepu z akcesoriami dla niemowląt „aktoto” w Tarnobrzegu za pomoc w skompletowaniu prezentu dla Maluszka!

IMG 7145 resize IMG 7114 resize