Drodzy państwo, nie samym covidem Urząd Miasta Tarnobrzega żyje, wszystkie wydziały realizują swoje zadania, do tego, z pozytywnymi efektami. Otrzymaliśmy właśnie informację o przyznanym Gminie Tarnobrzeg dofinansowaniu w kwocie 152 480 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Dobudowa windy do budynku Gimnazjum nr 2 na potrzeby zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu”. Winda, odkąd do budynku po gimnazjum przeniósł się Zespół Szkół Specjalnych, była koniecznością. Znacznie ułatwi dostęp do placówki uczniom, będzie odciążeniem dla rodziców i opiekunów uczniów. Cieszy, że udało się na jej dobudowę pozyskać dofinansowanie, dla gminy to spora oszczędność. Koszt zadania ogółem wyniesie 295 570,37 zł. Zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia tego roku - mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że od 7 maja 2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega funkcjonował będzie w zmieniony sposób. Otwarte dla Interesantów zostaną okienka kasowe znajdujące się w budynku przy ul. Mickiewicza 7. Interesanci mogą dokonywać płatności gotówka lub kartą. Do kasy dostać się można, tylko i wyłącznie, przez główne wejście do Urzędu. Do środka wpuszczanych będzie tyle osób ile okienek kasowych będzie w danej chwili otwartych. Przypominamy, że obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk, zaraz po wejściu do środka budynku oraz nakaz zasłaniania nosa i ust. Przed głównym wejściem wymalowane są żółte linie, wyznaczające miejsca oczekiwania Interesantów na wejście do środka budynku.  Przez główne wejście nie ma możliwości załatwiać innych spraw poza dokonywaniem wpłat w kasie. Nie ma także możliwości dostania się tym wejściem do innych pomieszczeń Urzędu, poza punktem kasowym.

W dalszym ciągu nie ma możliwości załatwiania spraw urzędowych poprzez kontakt osobisty z wyjątkiem poniższych spraw:

  1. Śluby oraz bieżąca rejestracja zgonów i urodzeń oraz sporządzanie aktów zgonu i urodzeń.
  2. Potwierdzanie profilu zaufanego.
  3. Oględziny drzew lub krzewów poprzedzających wydanie zezwolenia na ich usunięcie.
  4. Odbiór:

- wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;

- tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy;

- dowodów osobistych i dokumentów z zakresu ewidencji ludności;

- zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe sprawy należy załatwiać osobiście, w przystosowanym pomieszczeniu znajdującym się w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7, korzystając z bocznego wejścia do budynku, usytuowanym przy wjeździe na parking bloku przy ul. Mickiewicza 1.  W kontakcie interesantów z pracownikami Urzędu w dalszym ciągu wykorzystywana jest bariera ochronna. Interesanci wchodzący do budynku zobowiązani są także do dezynfekcji rąk oraz stosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa. Oczekujący na wejście do budynku powinni zachowywać odstęp od siebie, wynoszący ok. 2m, zgodnie z żółtymi liniami wymalowanymi na chodniku.

Korespondencję kierowaną do Urzędu przesyłać należy drogą pocztową lub elektroniczną. Umożliwiamy również osobiste przekazanie korespondencji do Urzędu poprzez pozostawienie jej w specjalnym pojemniku ustawionym przed barierą ochronną, w bocznym wejściu do budynku przy ul. Mickiewicza 7.

Przypominamy, że załatwianie spraw odbywa się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu.

laptopyZakupione, dostarczone, formalności dopełnione i już tablety ruszają dalej. Na czas zdalnej nauki trafią do 141 tarnobrzeskich uczniów, którzy z powodu braku odpowiedniego sprzętu nie mogli w pełni realizować podstawy programowej w sytuacji epidemii. Niezbędny sprzęt zakupiło miasto.  

- To na gminie ciąży obowiązek zapewnienia równego dostępu do edukacji publicznej, nie mogliśmy więc pozostać bezczynni wiedząc, że wciąż są uczniowie, którzy nie mogą w pełni realizować podstawy programowej. Część potrzeb sprzętowych zaspokoiły szkoły wypożyczając swoim uczniom na czas nauki zdalnej sprzęt, jakim dysponują. Trochę sprzętów przekazali szkołom i uczniom darczyńcy. Otrzymaliśmy też grant w wysokości 100 tysięcy złotych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła” finansowanego z EFRR. Dzięki temu, że działaliśmy błyskawicznie, na co pozwalał program, wraz ze złożeniem wniosku o grant wszczęliśmy procedury zakupowe. Liczyliśmy że dosyć szybko powinniśmy mieć do rozdysponowania 40 laptopów. Wciąż jednak na nie czekamy. Niezależnie od tego zdecydowałem o zakupie brakujących 141 tabletów, by nie było ani jednego ucznia, któremu nie pomogliśmy w dostępie do nauki - mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Tablety zostały już rozdysponowane pomiędzy szkoły według zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów placówek. Lada dzień trafią do uczniów, którym zostaną wypożyczone na czas trwania nauki zdalnej. Później tablety wrócą do szkół. 

Przede wszystkim względy bezpieczeństwa zdecydowały o całkowitym zamknięciem tegorocznego sezonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Obecnie tereny nad jeziorem to wielki plac budowy. Do plażowania i kąpieli powrócimy w przyszłym roku, za to w lepszych warunkach.

Od kilku już miesięcy trwa duża inwestycja nad Jeziorem Tarnobrzeskim, obecnie rusza kolejna - przebudowa dróg ciągnących się wzdłuż plaż, a mianowicie ul. Żeglarskiej (od głównego wjazdu nad jezioro w lewo, w kierunku Mariny, aż do ul. Siarkowej), oraz ul. Plażowej (od wjazdu w prawo, do wylotu na Wisłostradę). Przygotowywanie się do inwestycji stawiało pod znakiem zapytania tegoroczny sezon jeziorowy. Teraz już wszystko jasne, na plażowanie i kąpiele poczekać musimy do przyszłego roku.

Ostateczną decyzję odnośnie losów tegorocznego sezonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim podjęto w poniedziałek, 27 kwietnia. W spotkaniu z prezydentem miasta udział wzięli przedstawiciele służb dbających o bezpieczeństwo wypoczywających nad jeziorem, a więc Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, tarnobrzeskiej Straży Miejskiej, a także tarnobrzeskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest odpowiedzialny za organizację bazy WOPR. Nie zabrakło przede wszystkim wykonawców, na których obecnie, gdy tereny nad jeziorem zostały im przekazane jako place budowy, spoczywa obowiązek zapewnienie bezpieczeństwa,  a także przedstawiciela Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, odpowiedzialnego za te inwestycje. Stanowiska wszystkich uczestników spotkania były jednogłośne, a prawo budowlane nie dopuszcza nawet brania pod uwagę innych opcji. Zgodnie z przepisami kierujący budową ma bowiem obowiązek podjęcia wszelkich działań uniemożliwiających wstęp na plac budowy osobom nieupoważnionym.  

- Owszem, można było niczego nie robić, podobno prowizorki są najtrwalsze, ale czy takiego otoczenia jeziora chcemy? Po każdym sezonie do magistratu kierowano tysiące pytań o to, kiedy wreszcie nad jeziorem będą lepsze warunki. Teraz właśnie te lepsze warunki powstają. Teren przekazaliśmy wykonawcy. Obecnie to jeden wielki plac budowy, za który odpowiada wykonawca. Całkowita rezygnacja z tegorocznego sezonu niesie ten plus, że będzie taniej, a co ważniejsze, umknie nam tylko jeden sezon, wykonawca zobowiązał się bowiem oddać inwestycję przed przyszłorocznymi wakacjami. Tegoroczny sezon, w związku z epidemią, i tak nie mógłby być w pełni wykorzystany, więc lepiej ten rok odpuścić. Będzie bezpieczniej i szybciej - mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. 

Dodatkowo, nad bezpieczeństwem, mimo że sezonu w tym roku nie będzie, czuwać mają służby. - Obecną bazę musimy opuścić, znajduje się bowiem na terenie budowy, co nie oznacza, że całkowicie wyprowadzimy się na ten sezon znad jeziora. Mimo, że kąpielisko będzie zamknięte, to od 1 czerwca wody jeziora patrolować będzie WOPR i policja - zapewnia Adam Strumiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Wyłączone zostaje tylko ta część wzdłuż plaż, a mianowicie od ul. Siarkowej, przez Marinę, do głównego wjazdu i dalej aż do wylotu na Wisłostradę w okolicy schroniska dla zwierząt. O tym jednak, jakimi trasami będzie można się poruszać poinformujemy, gdy tylko ostatecznie ustalona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

A powody całego zamieszania? Obecnie prowadzona jest duża inwestycja, w efekcie której nad Jeziorem Tarnobrzeskim nareszcie będzie można planować nowe obiekty, bez ograniczeń jakie niesie m.in. brak kanalizacji. Tak właśnie, teren ten do tej pory nie doczekał się uzbrojenia. Zakres prowadzonych już teraz prac obejmuje budowę instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenie terenu wraz z budową linii zasilających, zabudowę wolnostojącej rozdzielni. W ramach prac powstanie też parking, budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem dla służb ratowniczych, cztery budynki gastronomiczne oraz toaleta publiczna i przebieralnie. Ale to nie wszystko. Od strony ulicy Plażowej budujemy park linowy! Powstaną też trzy nowe place zabaw, boisko do siatkówki, a także trzy altany grillowe. Z tzw. małej architektury nad jeziorem pojawią się nowe schody terenowe, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Koszt całkowity inwestycji to dokładnie 8.481.074,48 zł brutto. Pozyskaliśmy na te prace dotację. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania to 4.947.982,96 zł. Umowny termin zakończenia prac to 31.08.2021 r., który, przy umożliwieniu wykonawcy nieograniczonego dostępu do terenu, na którym przewidziane są prace, przesunie się na wiosnę 2021 r. 

To nie wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok w okolicy Jeziora Tarnobrzeskiego. Prezydent miasta podpisał umowę z wykonawcą na “Budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega”, wykonawcy przekazano już teren budowy. W ramach zadania zmodernizowane zostanie ponad 2,5 km ulicy Plażowej i blisko 2 km ulicy Żeglarskiej. Zakres robót przewiduje wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów, budowę oświetlenia drogi, odwodnienia, budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających, budowę zbiornika odparowującego. Koszt całkowity inwestycji to dokładnie 15.689.259,53 zł. Podobnie, jak w poprzedniej, także i tu miasto pozyskało dofinansowanie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V "Infrastruktura komunikacyjna" RPO Województwa Podkarpackiego. Kwota dofinansowania to 8.667.468,55 zł. Zakończenie zadania przewidziano na koniec kwietnia 2021 r.