Nasze plakaty dedykowane sklepom, a informujące ile osób jednocześnie może w danej placówce przebywać, trafiły do Teleexpressu Extra. 

W wyemitowanym 20 maja programie podkreślano, że wciąż obowiązują w sklepach zalecenia, jak obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, rękawiczki oraz dystans społeczny, ale wielu ludzi przestaje ich przestrzegać. Jako dobry przykład podano Tarnobrzeg, którego władze przygotowały tysiąc plakatów dla sklepów, by te jasno informowały, ilu klientów jednocześnie może w danej placówce handlowej przebywać. 

O plakatach informowaliśmy tu:

http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/do-sklepu-nie-wszyscy-jednoczesnie,2459.html

O Tarnobrzeskiej akcji w Teleexpressie Extra zobaczysz tu: 

https://www.tvp.info/47815279/20052020-1715/program-teleexpress-extra,odc-2268?fbclid=IwAR2bDA6MV_d_TbK3t84sL0_zLHvIXHzK7FViESyrx7WTLRdRihvvSnnwm9k

Tarnobrzeski magistrat został nominowany w konkursie Idol Województwa Podkarpackiego 2020 w kategorii Urząd Otwarty dla Niewidomych. Tarnobrzeg został doceniony m.in. za brajlowski przewodnik po mieście. Powalczmy teraz o przejście do etapu krajowego konkursu!

Dobrą wiadomość o nominowaniu Urzędu Miasta Tarnobrzega w konkursie Idol Województwa Podkarpackiego 2020 przekazał jego organizator, Fundacja Szansa dla Niewidomych. 

Celem konkursu jest między innymi wyróżnienie osób, firm i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, promocją zaangażowania społecznego oraz dzieleniem się pozytywnymi doświadczeniami, które wpływają na integrację wewnątrzśrodowiskową. Konkurs jest podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy. Laureaci pierwszego etapu wezmą udział w konkursie krajowym.

Głosowanie jest dostępne na stronie internetowej Fundacji Szansa dla Niewidomych pod adresem: http://idol.szansadlaniewidomych.org/p/9

Informacja o konkursie zamieszczona poniżej umożliwia dostęp do niej również osobom z dysfunkcją wzroku, którzy używają programu udźwiękawiającego z syntezatorem mowy:

„Konkurs IDOL WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2020. W Kategorii URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH prosimy o głosy na URZĄD MIASTA W TARNOBRZEGU. Wystarczy wejść na stronę http://idol.szansadlaniewidomych.org/p/9, wpisać adres e-mail, kliknąć oddaj głos i potwierdzić link otrzymany na maila. Głosowanie jest bezpłatne. Trwa do 7 czerwca 2020 roku. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Szansa dla Niewidomych. Regionalni zwycięzcy wybrani poprzez głosowanie internetowe zostaną kandydatami w Konkursie Krajowym. Ostateczne wyniki zostają ogłoszone podczas krajowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Warszawie.”

Dobrych wiadomości nie koniec. W swoich kategoriach nominowani są także: Radio Leliwa, TVL Telewizja Lokalna Tarnobrzeg, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, a także Teresa Biało z powiatowego koła Polskiego Związku Niewidomych w Tarnobrzegu oraz jej czworonożny przewodnik Nefi. Głosujmy!

 1. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Aleksandrą Pasieką - Kierownik Rzeszowskiego Oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych:

Tel: 17 853 79 43 / 695 966 544

www.szansadlaniewidomych.org

www.facebook.com/Szansa

tbo2021

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza start kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, tym razem na 2021 rok. W dalszym ciągu obowiązują te same zasady, które stosowane były w roku ubiegły. Zmienia się kwota przeznaczona na realizację projektów. Wynika ona z przeliczenia wydatków budżetowych na 2018 rok. Pula środków do wykorzystana wynosi 1.595.381,22 zł (0,55% wydatków budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok), z której realizowane będą:

 • projekty duże, na które przeznacza się 1.495.381,22 zł;
 • projekty małe, na które przeznacza się 100.000,00 zł.

W kategorii projektów dużych mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły, których wartość szacunkowa jest większa niż 10 tys. zł i nie przekracza wyznaczonej puli. Natomiast na „projekty małe” pula wynosi 100 000,00 zł. W tym przypadku mieszkańcy mogą zgłosić dowolną liczbę pomysłów, przy czym wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10 000,00 zł. Projekty z tej kategorii wychodzą naprzeciw małym potrzebom tarnobrzeżan, które można zrealizować na swojej ulicy, skwerze lub w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich. Na ogół zgłaszane w tej kategorii są projekty proste i szybkie w realizacji.

Jakie projekty zgłaszamy?

Zgodnie z zasadami przeprowadzania Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego (Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 3162 z późn. zm.) w jego ramach realizowane mogą być wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Miasta i co ważne przyczynia się do rozwoju Miasta. Mogą to być projekty budowlane, modernizacyjne lub remontowe czy działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty:

 • naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
 • wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;
 • niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg;
 • zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Tarnobrzega;
 • zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 • generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% wartości projektu w jednym roku;
 • nie spełniające kryterium ogólnodostępności, w szczególności zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców;
 • których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;
 • jednoznacznie wskazujące wykonawcę zadania;
 • zadanie polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;
 • których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Kto zgłasza projekt i w jaki sposób?

Od 25 maja 2020 roku Urząd Miasta Tarnobrzega rozpoczyna przyjmowanie projektów, które złożyć może każdy mieszkaniec Tarnobrzega, jednak muszą one zostać złożone na odpowiednim formularzu z dołączoną listą 15 mieszkańców Tarnobrzega popierających dany projekt. Wzory tych formularzy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega. Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem formalnym. Głosować będziemy tylko na te, które zostaną zweryfikowane pozytywnie. Weryfikacja projektów prowadzona będzie pod kątem:

 • spełniania wymogów formalnych,
 • zgodności z prawem,
 • zgodności z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta o budżecie obywatelskim miasta Tarnobrzega,
 • adekwatności pełnego szacunkowego kosztu realizacji projektu,
 • prawidłowości przypisania do danej kategorii projektów,
 • wykonalności technicznej, w tym możliwości realizacji w ramach jednego roku budżetowego.

Wypełnione formularze można składać na kilka sposobów:

 1. Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu;
 2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;
 3. Elektronicznie skan wypełnionego formularza i listy poparcia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku przesłania projektu w formie elektronicznej, całkowita wielkość załączników nie może przekraczać 50 MB, a dołączane pliki należy przesyłać w formacie PDF, PNG lub JPG

Jeżeli zgłoszony projekt będzie zawierał braki nadające się do usunięcia, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej.

Odwołania od oceny weryfikacyjnej

Obowiązuje procedura odwoławcza dla wnioskodawców, których projekty otrzymały negatywną ocenę w procesie weryfikacji. Odwołanie można będzie składać za pośrednictwem prezydenta miasta do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji projektów.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ogłoszona zostanie lista projektów na które będą głosować mieszkańcy. Lista taka powstanie do dnia 28 września. Wnioskodawcy i mieszkańcy mogą prowadzić kampanie informacyjne o poszczególnych projektach, aż do zakończenia procesu głosowania.

Głosowanie

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się w terminie 12 - 18 października. Swoje głosy oddawać będziemy bezpośrednio, poprzez wrzucenie wypełnionych kart do głosowania do  urny. Na kartach do głosowania wskazywać będziemy wybrany jeden projekt duży i nie więcej niż trzy wybrane projekty małe. Głosować można będzie tylko raz, po uprzednim wylegitymowaniu się dokumentem ze zdjęciem. Wskazanie miejsc, gdzie będziemy głosować oraz godzin pracy lokali wyborczych zostanie określone przez prezydenta miasta do 30 września.

Listę zwycięskich projektów poznamy najpóźniej do 21 października. Do budżetu Miasta Tarnobrzega na 2021 rok wejdą te projekty, które otrzymają największa liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną kategorię projektów. Jeżeli dwa lub więcej projektów z największą liczba głosów otrzymają  identyczną liczbę głosów, o ich kolejności i realizacji zdecyduje losowanie przeprowadzane przez Komisję Skrutacyjną.

Szczegółowych informacji, co do obowiązujących zasad przeprowadzania Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego uzyskać można pod tel.: 15 81 81 525 lub adresem: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w sprawach technicznych udziela Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok:

 • od 25 maja 2020 r. do 10 lipca 2020 r.- zgłaszanie projektów,
 • od 14 lipca 2020 r. do 4 września 2020 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • do 7 września 2020 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 • do 25 września 2020 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 • do 28 września 2020 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów
 • odrzuconych,
 • do 30 września 2020 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,
 • do 30 września 2020 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,
 • od 12 października 2020 r. do 18 października 2020 r. - głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,
 • do 21 października 2020 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Drodzy państwo, nie samym covidem Urząd Miasta Tarnobrzega żyje, wszystkie wydziały realizują swoje zadania, do tego, z pozytywnymi efektami. Otrzymaliśmy właśnie informację o przyznanym Gminie Tarnobrzeg dofinansowaniu w kwocie 152 480 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Dobudowa windy do budynku Gimnazjum nr 2 na potrzeby zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu”. Winda, odkąd do budynku po gimnazjum przeniósł się Zespół Szkół Specjalnych, była koniecznością. Znacznie ułatwi dostęp do placówki uczniom, będzie odciążeniem dla rodziców i opiekunów uczniów. Cieszy, że udało się na jej dobudowę pozyskać dofinansowanie, dla gminy to spora oszczędność. Koszt zadania ogółem wyniesie 295 570,37 zł. Zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia tego roku - mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że od 7 maja 2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega funkcjonował będzie w zmieniony sposób. Otwarte dla Interesantów zostaną okienka kasowe znajdujące się w budynku przy ul. Mickiewicza 7. Interesanci mogą dokonywać płatności gotówka lub kartą. Do kasy dostać się można, tylko i wyłącznie, przez główne wejście do Urzędu. Do środka wpuszczanych będzie tyle osób ile okienek kasowych będzie w danej chwili otwartych. Przypominamy, że obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk, zaraz po wejściu do środka budynku oraz nakaz zasłaniania nosa i ust. Przed głównym wejściem wymalowane są żółte linie, wyznaczające miejsca oczekiwania Interesantów na wejście do środka budynku.  Przez główne wejście nie ma możliwości załatwiać innych spraw poza dokonywaniem wpłat w kasie. Nie ma także możliwości dostania się tym wejściem do innych pomieszczeń Urzędu, poza punktem kasowym.

W dalszym ciągu nie ma możliwości załatwiania spraw urzędowych poprzez kontakt osobisty z wyjątkiem poniższych spraw:

 1. Śluby oraz bieżąca rejestracja zgonów i urodzeń oraz sporządzanie aktów zgonu i urodzeń.
 2. Potwierdzanie profilu zaufanego.
 3. Oględziny drzew lub krzewów poprzedzających wydanie zezwolenia na ich usunięcie.
 4. Odbiór:

- wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;

- tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy;

- dowodów osobistych i dokumentów z zakresu ewidencji ludności;

- zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe sprawy należy załatwiać osobiście, w przystosowanym pomieszczeniu znajdującym się w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7, korzystając z bocznego wejścia do budynku, usytuowanym przy wjeździe na parking bloku przy ul. Mickiewicza 1.  W kontakcie interesantów z pracownikami Urzędu w dalszym ciągu wykorzystywana jest bariera ochronna. Interesanci wchodzący do budynku zobowiązani są także do dezynfekcji rąk oraz stosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa. Oczekujący na wejście do budynku powinni zachowywać odstęp od siebie, wynoszący ok. 2m, zgodnie z żółtymi liniami wymalowanymi na chodniku.

Korespondencję kierowaną do Urzędu przesyłać należy drogą pocztową lub elektroniczną. Umożliwiamy również osobiste przekazanie korespondencji do Urzędu poprzez pozostawienie jej w specjalnym pojemniku ustawionym przed barierą ochronną, w bocznym wejściu do budynku przy ul. Mickiewicza 7.

Przypominamy, że załatwianie spraw odbywa się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu.