Kryptonim ćwiczenia: „URZĄD 2021”.

Ćwiczenie nt. „Reagowanie na zagrożenie w obiektach administracji publicznej – zagrożenie terrorystyczne”.

Organizator ćwiczenia: Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Uczestnicy ćwiczenia

Wydzielone siły i środki:

  1. Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu,
  2. Straży Miejskiej w Tarnobrzegu,
  3. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu,

a także:

  1. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.,
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
  3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzega.

Cele ćwiczenia

Doskonalenie współdziałania elementów systemu zarządzania kryzysowego
oraz komponentów pozamilitarnych przygotowań obronnych.

 

Sytuacja ogólna

W wyniku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 r. wprowadził STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU. Stosownie do zaistniałej sytuacji kryzysowej i przewidywanych zagrożeń państwa została uruchomiona realizacja wybranych zadań operacyjnych ujętych w „Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Prezes Rady Ministrów nakazał uruchomienie m.in. w organach administracji rządowej odpowiednich zestawów zadań operacyjnych.

Do wielu urzędów i instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wpływają informacje
o podłożeniu ładunków wybuchowych. Policja sprawdza te miejsca. Jak do tej pory
nie odnaleziono żadnej bomby. CBŚP wydało rekomendacje: informacja o wysokiej wiarygodności, zalecenia Koordynatora CBŚP – przeprowadzić ewakuację.

Sytuacja szczegółowa

W dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 7.00 do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynął sygnał
od Wojewody Podkarpackiego, dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia realizacji wybranych zadań operacyjnych.

W dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 na adres mail-owy Prezydenta Miasta Tarnobrzega wpływa wiadomość o następującej treści: „o 11:45 wybuchnie bomba i pozabija wszystkich”.

 

Epizod praktyczny ćwiczenia

Miejsce realizacji epizodu:

obiekty Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 oraz przy ul. Mickiewicza 7

Czas i data realizacji epizodu:

od godz. 1100 do 1200, 25 czerwca 2021 r.

W dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 na adres mail-owy Prezydenta Miasta Tarnobrzega wpływa wiadomość o następującej treści: „o 11:45 wybuchnie bomba
i pozabija wszystkich”. Wiadomość odczytuje pracownica sekretariatu Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Natychmiast o tym fakcie powiadamia swojego przełożonego, który poleca
jej powiadomienie Policji. Prezydent Miasta Tarnobrzega zarządza ewakuację w obiektach Urzędu zlok. przy ul. Kościuszki 32 i ul. Mickiewicza 7. Prezydent wydaje polecenie koordynatorowi ds. ewakuacji przeprowadzenia ewakuacji obiektów Urzędu
zlok. przy ul. Kościuszki 32 i Mickiewicza 7 przy pomocy personelu ewakuacyjnego. Ewakuacja pozostałych obiektów znajdujących się w strefie zagrożonej przeprowadzana
jest aplikacyjnie. Do działań zadysponowana zostaje Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z psem przeszkolonym do wykrywania ładunków wybuchowych.