Szanowni Państwo,

Od dnia 13 października 2020 r. do 23 października 2020 r. wprowadza się czasowe ograniczenie w bezpośredniej obsłudze Interesantów w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, zwanym dalej „Urzędem”, polegające na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów Dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7.

Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania:

 1. do rejestracji stanu cywilnego;
 2. do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. do potwierdzania profilu zaufanego;
 4. do odbioru (po uregulowaniu ewentualnych należnych opłat):
  • wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
  • tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy;
  • dowodów osobistych;
  • zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 5. do oględzin drzew lub krzewów poprzedzających wydanie zezwolenia na ich usunięcie;
 6. do funkcjonowania Komisji wyborczej organizującej głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 rok.
 7. do spraw związanych z obsługą wniosków w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 8. do funkcjonowania Gminnego Punktu Spisowego dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego, prowadzonego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w "Punkcie konsultacyjnym", zlokalizowanym w budynku przy ul. Mickiewicza 7a;
 9. do zadania związanego z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Sielec, Sobów, Wielowieś i Zakrzów położonych w Gminie Tarnobrzeg, udostępnionego w "Punkcie konsultacyjnym" w budynku Urzędu przy Mickiewicza 7a.

Sprawy, o których mowa w pkt 1-7, należy załatwiać osobiście w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7. W kontakcie osobistym interesantów z pracownikami Urzędu wykorzystywana jest bariera ochronna i odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w które wyposażeni są

pracownicy Urzędu.

Nie ma możliwości dostępu Interesantów do płatności w Kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega.