Witajcie czwartkowo. Zgodnie z zapowiedziami, od 2 sierpnia br. rozpocznie funkcjonowanie Strefa Płatnego Parkowania w Tarnobrzegu. W załączeniu przesyłam Uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega z 26 lutego 2020 r., wprowadzająca SPP, wraz z załącznikiem - Regulaminem Strefy Płatnego Parkowania w Tarnobrzegu. Macie tam Państwo kompletną informację dotyczącą SPP, w tym m.in., że osoby niepełnosprawne objęte są stawką zerową. To szczególnie ważne wobec powielanych błędnych informacji, że osoby niepełnosprawne płacą za parkowanie w strefie.

Równie ważne, proszę zwrócić uwagę przygotowując swoje materiały, uruchamiamy teraz pierwszy etap SPP. Strefą nie są więc objęte wszystkie wskazane w uchwale odcinki ulic.

Niżej informacja ze strony miasta, którą możecie wykorzystać przygotowując swoje materiały, wraz z wypowiedzią komendanta Straży Miejskiej.

Rusza Strefa Płatnego Parkowania w Tarnobrzegu. Strefą objęte zostanie ścisłe centrum miasta - ulice przyległe do pl. B. Głowackiego.

Od 2 sierpnia w Tarnobrzegu, wzorem wielu miast, wprowadzone zostaje płatne parkowanie w samym centrum. - Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w ścisłym centrum miasta ma na celu udrożnienie ruchu kołowego i zwiększenie rotacji pojazdów parkujących wokół Pl. B. Głowackiego. Pozwoli to kierowcom na spokojne zaparkowanie, bez konieczności tracenia czasu na nerwowe poszukiwanie miejsca do parkowania, w sytuacji, gdy potrzebują załatwić sprawy urzędowe, osobiste, czy chociażby zrobić zakupy w tej części miasta – mówi Robert Kędziora, komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu.

Obecnie wprowadzany jest pierwszy etap Strefy Płatnego Parkowania. Na tym etapie strefą objęte zostaną ulice przyległe do pl. Bartosza Głowackiego, czyli:

  • •             ul. Dominikańska (od ul. Kościuszki do ul. Sandomierskiej),
  • •             ul. Kościuszki (od ul. Dominikańskiej do parkingu przy pl. Surowieckiego),
  • •             ul. dr Olgi Lilien (na całej długości),
  • •             ul. Mickiewicza (od Placu Bartosza Głowackiego do wysokości budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7),
  • •             ul. Sandomierska (od skrzyżowania z ul. Dominikańską do Placu Bartosza Głowackiego),
  • •             ul. Szeroka (na całej długości),
  • •             ul. Krótka (na całej długości),
  • •             ul. Szkolna (na całej długości).

Opłata za parkowanie w strefie obowiązywać będzie w dni robocze, w godzinach 8.30 – 17.30. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z 26 lutego 2020 r. w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) wprowadzono następujące stawki opłat za postój pojazdów samochodowych:

1,00 zł - pierwsze pół godziny parkowania,

2,50 zł - za pierwszą godzinę parkowania,

3,00 zł - za drugą godzinę parkowania,

3,60 zł - za trzecią godzinę parkowania,

2,50 zł - za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

Kierujący będą mogli opłacić postój zarówno w parkomacie – gotówką, kartą płatniczą czy blikiem, ale także telefonem komórkowym poprzez jedną z czterech aplikacji mobilnych: MobiParking, Pango, mPay lub ePark. Brak wniesienia opłaty za postój wiąże się z poniesieniem znacznie większych kosztów. Opłaty dodatkowe za brak opłaty parkingowej wynoszą bowiem: 75, 100 bądź 150 złotych, w zależności od czasu uregulowania należności (w dniu wystawienia wezwania, do 7 dni od wystawienia, powyżej 7 dni, ale nie dłużej niż 14 dni).

Wprowadzone zostały też dwa rodzaje opłat abonamentowych - dla przedsiębiorców i mieszkańców. Skorzystać z nich będą mogli tylko mieszkańcy domów i bloków położonych bezpośrednio przy SPP oraz przedsiębiorcy, których działalność zlokalizowana jest w obszarze strefy. Osoby niepełnosprawne, których pojazdy posiadać będą widoczną kartę parkingową, objęte są stawką zerową, czyli nie płacą za parkowanie w strefie. 

Wszystkie uregulowania dotyczące SPP zawarte są we wprowadzającej strefę płatnego parkowania Uchwale Rady Miasta Tarnobrzega z 26 lutego 2020 r. oraz w załączniku do ww. uchwały, Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Tarnobrzegu.

WAŻNE, STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA NA TYM ETAPIE NIE SĄ OBJĘTE WSZYSTKIE WYMIENIONE W UCHWALE ODCINKI ULIC, A JEDYNIE PODANE W POWYŻSZYM KOMUNIKACIE.

EwaLisPromocja świata otwartego dla osób z niepełnosprawnościami jest celem inicjatywy pod hasłem „Jesteśmy Razem”, organizowanej przez rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych. W trakcie konferencji poinformowano, że Idolem Województwa Podkarpackiego 2021 w kategorii Media, została Ewa Wójcik-Lis. Dziennikarka od 18 lat związana z Radiem Leliwa - najstarszą, komercyjną stacją radiową w południowo-wschodniej Polsce, z siedzibą w Tarnobrzegu.

Konkurs i dzisiejszą konferencję pod hasłem „Jesteśmy Razem”, zorganizował rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych. Jak napisali organizatorzy, Ewa Wójcik-Lis „w swojej działalności podnosi często tematykę osób z dysfunkcją wzroku. Mówi o barierach na jakie napotykają, ale też wskazuje sukcesy i podkreśla aktywność osób niewidomych i słabowidzących na wielu płaszczyznach lokalnych”.  

Podczas dzisiejszej konferencja w auli dużej Uniwersytetu Rzeszowskiego, prelegenci poruszali tematy m.in. z zakresu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie spotkania nastąpiło też rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu Idol Województwa Podkarpackiego 2021 w kategoriach: Media, Edukacja, Urząd otwarty dla niewidomych, Instytucja/Placówka kultury/ Firma oraz Idol Środowiska. Warto dodać, że w kategorii Idol Środowiska pierwsze miejsce zajął Roman Dąbrowski z Tarnobrzega.

Konferencja była tłumaczona na język migowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem, objął Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Fundacja Szansa Dla Niewidomych, została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół, a jej działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok.

Uchwała antysmogowa dla województwa podkarpackiego.
Nie zapomnij wymienić pieca, kominka i innych instalacji spalania paliw stałych.

 

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zdrowie ludzi i środowisko, wprowadzono w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego ograniczenia i zakazy uchwałą antysmogową podjętą w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

    dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,

    wydzielają ciepło lub,

    wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców

w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń: Terminy wymiany kotłów:

Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

    Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:

        węgla brunatnego,

        mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem (paliw gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego – ziarno 0 – 3 mm – jest więcej niż 15%,

        paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,

        biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata)

    Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.

    od 1 stycznia 2022 r. zakaz używania instalacji eksploatowanych ponad 10 lat lub tych, które nie posiadają tabliczki znamionowej i nie można potwierdzić ich rzeczywistej daty produkcji.

    Od 1 stycznia 2023r. ogrzewacze pomieszczeń w tym kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub mieć sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu, które umożliwi osiągnięcie emisji pyłu na poziomie określonym w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185

    Od 1 stycznia 2024r. roku zakaz używania kotłów pracujących od 5 do 10 lat od daty produkcji.

    Od 1 stycznia 2026r. roku zakaz używania kotłów eksploatowanych poniżej 5 lat od daty produkcji.

    Ostateczną datę wymiany pozostałych kotłów w woj. podkarpackim nie mających potwierdzenia 5 Klasy jest 1 stycznia 2028. Do tego czasu muszą zniknąć z pomieszczeń kotłowni kotły z grupy Klasy 3 i 4 wg PN-EN 303-5:2012 r.

Spełnienie norm emisji zanieczyszczeń musi zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie będące sygnatariuszem porozumienia European Co-operation for Accreditation.

Kontrola

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić : pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony środowiska.

Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej może być ukarana mandatem do

500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być: instrukcja użytkownika, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.

Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami, np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa jakości.

Film informacyjny dostępny na stronie internetowej:

https://rzeszow.tvp.pl/45781923/ustawa-antysmogowa

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie:

https://bip.podkarpackie.pl/images/LII/869.pdf