Wyrwana klamka w furtce, zniszczone ogrodzenie, uszkodzona rampa wjazdowa do huśtawki dla niepełnosprawnych. Tak wyglądał integracyjny plac zabaw na Serbinowie zaledwie miesiąc od oddania do użytku.

- Kiedy wreszcie zrozumiemy, że coś, co znajduje się w przestrzeni publicznej nie jest niczyje, ale jest własnością wszystkich mieszkańców. Dbajmy o tę naszą przestrzeń, czujmy się odpowiedzialni za to nasze otoczenie - apeluje prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

O budowę placu zabaw na osiedlu Serbinów, z którego mogłyby korzystać także dzieci z niepełnosprawnością, w tym też te poruszające się na wózkach inwalidzkich, wnioskowali sami mieszkańcy. Projekt zgłoszono do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Inwestycja kosztowała niemal 160.000,00 zł. Plac oddano do użytku w ostatnich dniach minionego roku, dokładnie 23 grudnia. Nowością błyszczał kilka tygodni.. Już niespełna miesiąc od oddania do użytku placu trzeba było naprawiać zniszczenia, jakich na pewno nie zrobiły dzieci, którym ten plac jest dedykowany. Zniszczono cztery panele ogrodzeniowe o wartości 650 zł, wyrwano klamkę z furtki, to koszt 90 zł, uszkodzono też rampę wjazdową huśtawki dla osób niepełnosprawnych - tę szkodę oszacowano na 150 zł. Łącznie wartość uszkodzeń wyniosła 890 zł.

- Niestety, w tym miejscu nie ma monitoringu, a dodatkowo jest to teren zadrzewiony. Wandale czują się tam bezkarni. Straż Miejska patroluje miasto, ale nie ma możliwości, by przy każdym takim placu non stop stał patrol. Dlatego prosimy mieszkańców o sygnalizowanie, gdy dzieje się coś niepokojącego - mówi Robert Kędziora, komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu. Jak dodaje, miesięcznie strażnicy miejscy odnotowują około 5 - 6 aktów wandalizmu w mieście. Najczęściej niszczone są znaki drogowe, ławki, skwery, place zabaw.

Gmina Tarnobrzeg ogłosiła przetarg na realizację zadania: „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”.

W ramach zdania planuje się w ponad 120 budynkach jednorodzinnych zamontować kotły, gazowe kondensacyjne oraz opalane biomasą. Zadaniem objęte zostanie też budownictwo wielorodzinne zarówno w zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec”.  Projekt przewiduje zastosowanie w kilkudziesięciu blokach ciepła sieciowego oraz likwidację piecyków gazowych. Zadaniem objęte zostaną budynki TSM: Wyspiańskiego 7, 7A, 11, 15, 17, 18A, 20, 21,22, 24, Dekutowskiego: 10,12, 14, 15, 22, 24,  Kopernika 7, 16 Tracza 12, Dąbrowskiej 4. Budynki zarządzane przez SM „Siarkowiec” ujęte w projekcie to: Kosmonautów 3, Tysiąclecia 5,6,7,8, 1 Maja 10 i 12,  Narutowicza 1, 2, 3, Niepodległości 4, 6) piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach.

Potencjalni oferenci na złożenie ofert mają czas do 10 marca 2020 r. Szczegóły opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to koniec kwietnia 2020 r. Zadania obejmujące budownictwo jednorodzinne powinny zostać zrealizowane do końca października tego roku, zaś terminy zakończeni prac w budynkach wielorodzinnych to jesień 2021 i wiosna 2022 r.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Wartość zadania to 9.860.421,00 zł., dofinansowanie: 7.689.695,00 zł.

Kobiece gremium, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 3 lutego 2020 roku, to zespół doradczo – konsultacyjny prezydenta miasta w sprawach społeczno – kulturalnych, a także dotyczących zdrowia wśród kobiet mieszkających w gminie Tarnobrzeg.

Skład osobowy Rady ustalono Zarządzeniem nr 11/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Tarnobrzeskiej Rady Kobiet. W Radzie Kobiet pierwszej kadencji zasiada 24 pań. Podczas pierwszego posiedzenia panie wyłoniły swoje władze. Przewodniczącą Rady Kobiet została Katarzyna Paluch, wiceprzewodniczącą Grażyna Potańska, sekretarzem Iwona Dybus – Grosicka, członkiniami zarządu Justyna Uchańska oraz Beata Grzywacz. W radzie zasiadają ponadto: Sławomira Olszewska, Grażyna Urbańska, Bożena Nowak, Halina Zimoląg – Dojka, Dorota Wyrzykowska – Pycior, Anna Kapica – Soodak, Anna Godlewska, Anna Świątek, Renata Serwin, Grażyna Warzyńska, Wiesława Serafin, Marta Kopeć – Bitner, Elżbieta Piejko, Beata Góra, Monika Stępień, Renata Mroczek, Julia Dominik – Słomka, Edyta Potańska, Małgorzata Zych.

Plan pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet poznamy na kolejnym posiedzeniu, które zapanowano na 24 lutego.

rada kobiet1

W wielu miastach Polski w centrach miast wprowadzone są strefy płatnego parkowania, a nawet zakazu wjazdu dla ruchu kołowego. Pojazdów samochodowych wciąż przybywa, a możliwości budowania parkingów w ścisłych centrach miast ulegają wyczerpaniu. Rodzące się z tego powodu problemy skłaniają włodarzy do wprowadzania ograniczeń poprzez ustanawiania miejsc, w których parkowanie jest odpłatne. Zabieg taki pozwala na uporządkowanie ruchu oraz organizację możliwości pozostawiania samochodów w najbardziej zatłoczonych miejscach miasta. Jednocześnie miasta pozyskują w ten sposób pieniądze na budowanie bezpłatnych parkingów, zlokalizowanych blisko centrum, tak by można było się do niego dostać piechotą lub dogodna komunikacją publiczną.

Pomysł na wprowadzenie strefy płatnego parkowania zrodził się również w naszym mieście. Aby mógł zostać zrealizowany konieczne jest przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych w postaci uchwał Rady Miasta Tarnobrzega. Przepisy te określałyby położenie wspomnianych stref oraz cennik opłat za parkowanie w ich obszarze, ale również sposób pobierania opłat.

Poniżej przedstawiamy rozwiązanie proponowane przez magistrat. Naszym celem jest  poinformowanie o nich mieszkańców. Propozycje te z pewnością rozbudzą ożywione dyskusje wśród społeczności Tarnobrzega. Wszystkie opinie o prezentowanych rozwiązaniach można będzie od najbliższego poniedziałku, tj, 3 lutego 2020 roku przesyłać do magistratu za pomocą specjalnie opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega formularza. Dostępny on będzie dla mieszkańców przez kolejne 5 dni, do piątku 7 lutego 2020 roku.

Swoje uwagi będzie można wnieść również osobiście, w specjalnie uruchomionym punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w budynku Straży Miejskiej, przy ul. Mickiewicza 7a, gdzie we wtorek i środę (4 i 5 lutego 2020 roku), w godzinach 13.00-19.00, dyżurował będzie komendant straży miejskiej.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Obszar strefy

Strefa płatnego parkowania zlokalizowana ma zostać na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych na ulicach:

 • 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Waryńskiego);
 • Dominikańska (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Sandomierskiej);
 • Tadeusza Kościuszki (od ul. Dominikańskiej do parkingu przy Pl. Dra Antoniego Surowieckiego);
 • Dr Olgi Lilien (na całej długości);
 • Adama Mickiewicza (od Placu Bartosza Głowackiego do skrzyżowania z ul. Sokolą);
 • Sandomierska (od skrzyżowania z ul. Dominikańską do Placu Bartosza Głowackiego);
 • Henryka Sienkiewicza (od ul. Szerokiej do Ronda Solidarności);
 • Sokola (od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego);
 • Szeroka (na całej długości);
 • Plac Generała Grota Roweckiego;
 • Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza).

Obszar strefy płatnego parkowania prezentuje poniższa mapka:

Opłaty

Opłaty za postój w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania pobierany byłyby od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.30 do 17.30.

W strefie płatnego parkowania wprowadzone zostałyby stawki opłaty za postój pojazdów
w wysokości:

 • 1,00 zł - pierwsze pół godziny parkowania,
 • 3,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania,
 • 3,60 zł - za drugą godzinę parkowania,
 • 4,20 zł - za trzecią godzinę parkowania,
 • 3,00 zł - za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,

Możliwe byłyby abonamentowej:

 • 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden pojazd,
 • 50,00 zł - za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – roczna za jeden pojazd,

Opłaty za postój uiszczane byłyby z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Zerowa stawka

Wprowadzona zostałyby również zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych. Taka stawka dotyczyłaby:

 • osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
 • służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe,
 • służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,

Kary

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobierany byłyby opłaty dodatkowe w wysokości:

 • 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju;
 • 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;
 • 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).

Opłatę dodatkową należałoby uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

PARKINGI POZA DROGAMI PUBLICZNYMI

Parkingi

Opłata wprowadzona zostałaby również za parkowanie na terenie miasta Tarnobrzega, na wyznaczonych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg znajdujących się poza drogą publiczną:

 • Plac Bartosza Głowackiego – działki 445/1, 445/2 oraz wydzielona część działki 448/5;
 • ul. Tadeusza Kościuszki – wydzielona część działki 419/1;
 • Parking przy ul. Józefa Piłsudskiego – działki 2062/1, 2058/3, 2067/2, wydzielona część działki 2067/4,

Lokalizację płatnych parkingów przedstawia poniższa mapka:

Opłaty

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych pobierane byłyby od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.30 do 17.30

Stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych wynosiłyby:

 • 1,00 zł - pierwsze pół godziny parkowania,
 • 3,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania,
 • 3,60 zł - za drugą godzinę parkowania,
 • 4,20 zł - za trzecią godzinę parkowania,
 • 3,00 zł - za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,

Wprowadzone zostałyby również opłaty abonamentowe:

 • 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden pojazd,
 • 50,00 zł - za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – roczna za jeden pojazd,

Opłaty za postój uiszczane byłyby z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Zerowa stawka

Wprowadzona zostałaby zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych dla:

 • osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 110) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
 • służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe,
 • służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,

Kary

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobierane byłyby opłaty dodatkowe w wysokości:

 • 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju;
 • 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;
 • 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).

Opłatę dodatkową należałoby uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

 parkingi strefa

W mieście zawiązuje się Tarnobrzeska Rada Kobiet. Będzie to zespół doradczo – konsultacyjny prezydenta miasta w sprawach społeczno – kulturalnych, a także dotyczących zdrowia wśród kobiet mieszkających w gminie Tarnobrzeg.

Zarządzeniem nr 11/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Tarnobrzeskiej Rady Kobiet ustalony został skład osobowy Rady.  Wprawdzie ta miała liczyć od 17 do 21 pań, jednak w związku ze zgłoszoną większą liczbą kandydatek prezydent miasta Tarnobrzega odstąpił od górnego limitu składu osobowego i postanowił, że Rada w najbliższej kadencji będzie liczyła 24 członkiń. Kadencja Rady potrwa 2 lata. Termin pierwszego posiedzenia Rady został wyznaczony na 3 lutego 2020 r.  Dopiero wtedy też poznamy regulamin Rady Kobiet, a także zadania, jakie to gremium przed sobą stawia.

Skład pierwszej kadencji Rady Kobiet tworzą:

 1. Sławomira Olszewska,
 2. Grażyna Urbańska,
 3. Justyna Uchańska,
 4. Bożena Nowak,
 5. Halina Zimoląg – Dojka,
 6. Dorota Wyrzykowska – Pycior,
 7. Anna Kapica – Soodak,
 8. Anna Godlewska,
 9.  Anna Świątek,
 10. Renata Serwin,
 11. Grażyna Warzyńska,
 12. Wiesława Serafin,
 13. Marta Kopeć – Bitner,
 14. Beata Grzywacz,
 15. Katarzyna Paluch,
 16. Iwona Dybus – Grosicka,
 17. Elżbieta Piejko,
 18. Beata Góra,
 19. Monika Stępień,
 20. Renata Mroczek,
 21. Julia Dominik – Słomka,
 22. Edyta Potańska,
 23. Grażyna Potańska,
 24. Małgorzata Zych.