Szanowni  Państwo,

moje życie od pięćdziesięciu ośmiu lat związane jest z Tarnobrzegiem. Stąd pochodzili moi dziadkowie i mama, tu się urodziłem, w Tarnobrzegu założyłem rodzinę.  Jestem żonaty – moja żona Helena  jest nauczycielką w jednej z tarnobrzeskich szkół. Mamy dwie dorosłe córki  Alicję i Aleksandrę. Nie należę i nie należałem do żadnej partii politycznej.

Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu oraz absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moje życie zawodowe związałem z tarnobrzeskim LO im. Mikołaja Kopernika, gdzie od 35-ciu lat pracuję jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. W latach 2001- 2011, przez dwie kadencje, pełniłem funkcję dyrektora LO. Wprowadzając nowoczesne zarządzanie placówką  dbałem  o kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, o najwyższą jakość nauczania – potwierdzoną wysokimi wynikami uzyskiwanymi na egzaminie maturalnym, wzbogacanie bazy dydaktycznej, bieżące i kompleksowe remonty budynku szkolnego  i zmianę otoczenia szkoły. Za mojej kadencji kwitła szeroka  współpraca liceum  ze szkołami za granicą, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Jako pierwsza szkoła w województwie podkarpackim uczestniczyliśmy w programie Commenius Regio. Zdobyliśmy ok. 300 tysięcy złotych na wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie języków obcych. To mnie jako dyrektorowi przypadło w udziale zorganizowanie zakończonego sukcesem zjazdu absolwentów w setną rocznicę powstania szkoły, podobnie jak zjazdu z okazji  dziewięćdziesiątej piątej rocznicy jej powołania.

W mojej pracy zawodowej zawsze zwracałem uwagę na nieustanny własny rozwój i doskonalenie swoich kompetencji. Dlatego też ukończyłem studia podyplomowe (Studia Podyplomowe – Religioznawstwo 1987, Studia Podyplomowe – Integracja europejska 1997, Studium Specjalne Socjoterapii 1993, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą) oraz odbyłem tysiące godzin szkoleń, warsztatów  i kursów doskonalących ( m. in. Kurs edukatorski Programu „Nowa Szkoła” (1998); Kurs edukatorski Programu „Kreator” (1999); Historia i kultura Żydów w Polsce (1992); Przedsiębiorstwo (1994); Rola pieniądza (1994); Studium historii XX wieku (1994); Podstawy ekonomii (1994) ; Podstawy obsługi komputera (1996); Doskonalenie nauczycieli w środowisku lokalnym (1996); Kurs dla pracowników systemu doskonalenia (1998); Warsztat Rozumieć Innych – UNHCR (1998); Ocenianie (1998); Doskonalenie warsztatu doradcy metodycznego (2000); Nauczyciel w zreformowanej szkole (2000); Ocenianie w „Nowej Szkole” (2001); Kierowanie szkołą (2002); Profesjonalna prezentacja (2005); Przygotowanie do sprawowania nadzoru pedagogicznego (2005); Zarządzanie  szkołą w aspekcie prawa oświatowego I finansów publicznych (2006); Efektywne zarządzanie placówką oświatową (2006); Uczenie przez współuczestnictwo (2007); Interpretacja, komunikowanie i wykorzystanie wyników diagnozy edukacyjnej (2007); Prawo – finansowe aspekty zarządzania oświatą (2007); Master Soultion Products In School (2008); Wdrażanie  technologii  informacyjnej  i  jej  wykorzystanie  w usprawnianiu zarządzania oraz kreowaniu wizerunku szkoły (2008); Przekształcenia w jst oświaty w 2010 r. (2010); Kurs komputerowy – Arkusz Optivum I (2010); Kurs komputerowy – Arkusz Optivum II (2010); Seminarium Yad Vashem dla polskich edukatorów o nauczaniu o Holokauście  (2010); Ewaluacja wewnętrzna – tworzenie narzędzi (2010); Ewaluacja wewnętrzna jako forma nadzoru pedagogicznego (2010); Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2011); Nauczanie wątkowe na lekcjach historii i WOS w nowej podstawie programowej na poziomie ponadgimnazjalnym (2013); Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej (2013); Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania (2013); Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej (2013); Ocenianie prac egzaminacyjnych na poziomie maturalnym z historii w formule od roku 2014/2015 (2014); Ewaluacja całościowa (2014); Posługiwanie się narzędziami portalu e-Twinning – Desktopi TwinSpace (2014); Kształcenie uczniów niepełnosprawnych – wyzwania, inspiracje, przyszłość (2015); Nowoczesne technologie w szkolnictwie (2015); Technologie informacyjne i komunikacyjne, narzędzia internetowe – Pixton, Kahoot, Prezi, SurveyMonkey, Amara, Voki, Padlet, Tricider, Dvover, RealTimeBoard, MindMap i inne (2015) ; Wzmocnienie bezpieczeństwa młodzieży w szkole (2015); Wspieranie rozwoju dziecka z FAS w szkole (2015); Samorządy zmieniają oświatę. Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym (2015); Seminarium Memorial de la Shoah Enseigner l’histoire de la Shoah (2016) i wiele innych. Posiadam uprawnienia Edukatora Programu „Nowa Szkoła”, Edukatora Programu „Kreator” oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach programu „Przedsiębiorczość”. Uprawnienia edukatorskie potwierdzone zostały decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4.07.2001 r.

Praca zawodowa z młodzieżą w tarnobrzeskim liceum, mimo że dawała i daje mi najwięcej satysfakcji, nie była moją jedyną aktywnością. Moje doświadczenie i warsztat pracy wzbogaciły takie doświadczenia jak bycie animatorem grupy bezrobotnej młodzieży w ramach programu PAM (1993-1994), pełnienie funkcji dyrektora Szkoły Zarządzania w Tarnobrzegu (1993 – 1996), funkcji doradcy metodycznego ds. nauczania historii w ODP Tarnobrzeg (1997 – 2000),  funkcji nauczyciela w I PSS i II Gimnazjum Społecznym w Tarnobrzegu (1998 – 2000), praca na stanowisku egzaminatora OKE w Krakowie (1999), pełnienie funkcji konsultanta programu KREATOR w ODP Tarnobrzeg ( 1999 – 2000), członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim  (2007 – 2011 ) oraz nauczyciela-konsultanta PCEN w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu ( 2011 – 2014). Od 2005 roku do chwili obecnej jestem Przewodniczącym Zespołu Egzaminatorów Egzaminu Maturalnego z Historii OKE w Krakowie. Współpracowałem z MEN, ORE, CODN oraz wieloma instytucjami oświatowymi i byłem członkiem zespołu konsultacyjnego MEN w zakresie  reformy planów nauczania oraz panelistą debaty oświatowej z Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall (Rzeszów).

Od 1999 r. współpracuję z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Jako konsultant GWO prowadzę szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych wszystkich typów szkół z terenu całej Polski.

Mogę poszczycić się autorstwem lub współautorstwem kilku publikacji. Są to:

  • Ćwiczenia i przedsięwzięcia przedmiotowe do programu „Przedsiębiorczość”, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 1995
  • Katalog fotografii archiwalnej wybitnych postaci związanych z Tarnobrzegiem, Tarnobrzeg 1995
  • Nowa matura z historii, ODP Tarnobrzeg 1999
  • Państwowa Szkoła Realna i Państwowe Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w latach 1918-1939 w: TZH Nr 20, Tarnobrzeg 1999
  • Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956, Tarnobrzeg 2005
  • Księga Jubileuszowa na 100-lecie CK Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, Kraków 2009
  • 25 lat samorządu terytorialnego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2011
  • System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, ORE, Warszawa 2012

W 2014 roku zdecydowałem się ubiegać w wyborach samorządowych o mandat radnego Rady Miasta Tarnobrzega. Od tamtego czasu praca w samorządzie pochłonęła mnie na dobre. Pracowałem w Komisji Oświaty, byłem opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta, organizatorem spotkania młodzieżowych rad miasta z terenu Podkarpacia. Od czerwca 2017 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega.

W wyborach samorządowych w 2018 r. zgłosiłem swoją kandydaturę na urząd Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Program wyborczy, który przygotowałem, jest odzwierciedleniem znajomości sytuacji w mieście, potrzeb mieszkańców i własnych pomysłów na rozwój Tarnobrzega. Jest efektem wielomiesięcznych rozmów z mieszkańcami reprezentującymi różne środowiska, grupy społeczne i organizacje. Mam świadomość, że aby zrealizować mój program wyborczy potrzebna jest współpraca wielu osób. W pracy dla dobra miasta chcę zjednoczyć wszystkich, dla których dobro Tarnobrzega jest równie ważne.  

Dlatego mój Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Bożka „Razem dla Tarnobrzega” skupia ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, reprezentujących różne zawody. Ludzi znanych i mniej znanych, nie kojarzonych do tej pory z pracą w samorządzie, ludzi poza układami. Powiew świeżości i pozytywnej energii przyda się Tarnobrzegowi. Chcemy wspólnie pracować i zmieniać na lepsze nasze miasto i życie mieszkańców Tarnobrzega.

Proszę o Państwa głosy! Spotkajmy się przy urnach wyborczych 7 kwietnia!